AGSoft PROGRAMLARI 

Personel ve Bordro Takip Programı

Site Apartman Aidat ve Gelir Gider Takip Programı

Personel ve Yıllık İzin Takip Programı

Rotatif Kredi Hesaplama Programı

Günlük Kasa Takip Programı

Finansal Çözüm Programı

Okul Aidat Takip ve İşletme Defteri Programı

Çocuk Doktoru Programı

Vade Farkı Hesaplama Programı

Çek ve Senet Takip Programı

Kasa ve Cari Hesap Takip Programı

Mali Danışman Programı

Vergi Mevzuatı Programı

Çevireç Programı

Muayenehane Takip Programı

Kardioloji ve İç Hast. Doktoru Programı

Randevu ve Görüşme Takip

Randevulu İş Takip Programı

Randevulu Paket İş Takip Programı

Enflasyon Düzeltme Programı
Çocuk Gelişim Takip Programı
Sakıncalı Arama Programı
İşkur/SGK Meslek Kodları ve Adları Hızlı Arama Programı
KURULUM YARDIMLARI

Programların Vista Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

Programların Windows 7 Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

KULLANIM KILAVUZLARI

Personel Bordro Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Doktoru Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Gelişim Programı Online Kullanım Kılavuzu

Muayenehane Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Finansal Çözüm Programı Online Kullanım kılavuzu

Randevulu İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Sakıncalılar Listesi Programı Online Kullanım Kılavuzu

Kasa Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çevireç Programı Online Kullanım Kılavuzu

Randevulu Paket İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Okul Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çek ve Senet Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Site/Apartman Aidat Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Vade Farkı Hesaplama Programı Online Kullanım Kılavuzu
Rotatif Kredi Hesaplama Programı Online Kullanım Kılavuzu
Pratik Hesaplamalar

Online Vücut Kütle İndeksi / Oranı Hesaplama

Diğer

Enflasyon Düzeltmesi Mevzuatı

2012 Vergi Usul Kanunu Amortisman Oranları

Personel Mevzuatı
Personel Evrakları


......

ENFLASYON DÜZELTMESİNE İLİŞKİN MEVZUAT

346 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No :25744
Resmi Gazete Tarihi: 03/03/2005

Kapsam

Vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

1. Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Beyannameler:

Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, aşağıda belirtilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti getirilmiştir.

a) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,
b) Kurumlar Vergisi Beyannamesi,
c) Geçici Vergi Beyannamesi,
d) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç),
e) Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,
f) Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi.

2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar:

31/12/2004 tarihi itibariyle aktif toplamı 200 milyar Türk Lirasını (200.000 YTL) veya 2004 hesap dönemine ait ciroları toplamı 400 milyar Türk Lirasını (400.000 YTL) aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Aktif toplamı ibaresi, Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca tespit edilen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmiş ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş bilançonun aktifinde yer alan işletme varlıklarından oluşan net aktifi; ciro toplamları ibaresi, aynı mevzuata uygun olarak düzenlenmiş gelir tablosunda yer alan, satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen tutarlardan oluşan gayri safi hasılatı ifade etmektedir.

Özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi mükellefleri, yukarıda yer alan hadlerle sınırlı olmaksızın Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi, Özel İletişim Vergisi Beyannamesi ve Şans Oyunları Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Şu kadar ki bu Tebliğ ile beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükellefler dışında kalan ve tam otomasyonlu vergi dairelerine bağlı bulunan mükelleflerin de beyannamelerini, 340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde elektronik ortamda gönderebilecekleri tabidir.

Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, bağlı bulundukları vergi dairesinin tam otomasyonlu olması gerekmektedir.

3. Mecburiyetin Başlama Tarihi:

Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlar;

a) 2004 yılına ilişkin olup, 15 Mart 2005 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini,
b) 2004 yılı hesap dönemine ilişkin olup, 15 Nisan 2005 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesini,
c) 2005 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini,
d) 15-30 Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan (1) sayılı listeye ait Özel Tüketim Vergisi Beyannamesini,
e) 1-30 Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 15 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan (2/b), (3) ve (4) sayılı listelere ait Özel Tüketim Vergisi Beyannamelerini,
f) Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 15 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Özel İletişim Vergisi Beyannamesini,
g) Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 20 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Şans Oyunları Vergisi Beyannamesini.

340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde(2) yer alan usul ve esaslar doğrultusunda bizzat kendileri veya aracılık yetkisi almış 3568 sayılı Kanuna(3) göre meslek mensubu sayılan kişiler aracılığıyla göndereceklerdir. Ayrıca, beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükelleflerden, 340 Sıra Numaralı Tebliğde belirtilen hadleri aşanlar ile 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine izin verilenler, söz konusu tebliğde ve sirkülerde yapılan açıklamalar doğrultusunda bağlı oldukları vergi dairelerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle, zorunluluk kapsamındaki beyannamelerini bizzat kendileri de elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Söz konusu dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerin de elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

4. Aracılık Yetkisi Verilen Kişilerin Bağlı Oldukları Vergi Dairesinin Tam Otomasyonlu Olmaması:

340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, beyannamelerin elektronik ortamda nasıl ve kimler tarafından gönderilebileceğine ilişkin açıklamalar yapılmış bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğe göre beyannameler, tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefleri tarafından bizzat gönderilebileceği gibi, Bakanlığımızca aracılık yetkisi verilmiş olan meslek mensupları aracılığıyla da gönderilebilmektedir.

Tam otomasyonlu olmayan vergi dairelerinin mükellefi olan ve aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensupları bağlı bulundukları vergi dairelerine 340 Sıra Numaralı Tebliği ekinde (EK:2) yer alan taahhütnameyi verecekler; vergi dairesi, taahhütnamenin bir örneğini Gelirler Genel Müdürlüğü'nün (0.312.342 22 59) numaralı faksına derhal gönderecektir. Taahhütnameyi faks ortamında alan Genel Müdürlük; kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı zarfı, aracılık yetkisi talebeden meslek mensubuna iletilmek üzere, meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesine iletecektir. Vergi dairesi zarfı, 340 Sıra Numaralı Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda meslek mensubuna teslim edecektir. Bu meslek mensupları, tam otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Tebliğ olunur.

(1) 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 30/09/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(3) 13/06/1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


 

ENFLASYON DÜZELTMESİ KANUN MADDELERİ

ENFLASYON DÜZELTMESİ İLE İLGİLİ TEBLİĞLER

Vergi Usul Kanunu 328 Nolu Tebliğ

Vergi Usul Kanunu 338 Nolu Tebliğ

Vergi Usul Kanunu 345 Nolu Tebliğ

Vergi Usul Kanunu 346 Nolu Tebliğ

Vergi Usul Kanunu 348 Nolu Tebliğ

 

 

 
© AGSoft Yazılım (2003-2017) Misyonumuz